• Startsida

Reduktionsfisket i Finjasjön
 

 Mats Bengtsson reduktionsfiskar i Finjasjön 2023.
Obs! Vi vill uppmärksamma er på att köra båt med gott omdöme på grundområdena, när reduktionsfiskenäten ligger ute på våren. Se vidare i menyn under Aktuellt/reduktionsfiske.
Vårdslös överträdelse kan komma att beivras. / Tillsynsmän och Styrelse i FFF.

Välkommen till Finjasjöns Fiskevårdsförening

Finjasjöns fiskevårdsförening är en förening för alla som är intresserade av en välmående Finjasjön och att det råder balans mellan fiskarter och mellan återväxt och uttag av matfisk.

Aktuell Fiskevård

2021 års verksamhetsberättelse

Styrelsen för året var:

Mats Bengtsson                   Ordförande                                Leif Åkesson                         Sekreterare.
Peter Nilsson                        Kassör                                          Per Jönsson                          Ledamot.
Magnus Olsson                    Vice ordförande                        Douglas Larsson                  Ledamot.
Kristian Kluft                        Ledamot                         Revisorer: Anders Jönsson, Peter Olofsson

 
Under 2021 ordnades ingen pimpeltävling.
 
Hässleholms kommun fortsätter med vårdfisket i Finjasjön genom Viltgården Långaröd AB. Vårdfisket bedrivs för att få Finjasjön i en god ekologisk status, god vattenkvalitet samt minska riskerna för algblomningar sommartid. 2021 års vårdfiske startade i januari med fiske i det sk mörtdiket, sedan bottengarn och nätfiske och avslutades i december med ringnotsfiske. Totalt fångades under året 54488 kg vitfisk. Artfördelningen kommer att läggas in på fiskevårdsföreningens hemsida.
 
Fiskebryggan blev 2021 utlagd av styrelsen under våren.
 
Nätprovfiske utfördes under september 2021. I samband med nätprovfisket ställde ett flertal medlemmar upp och hjälpte till vilket underlättade arbetet väsentligt.
 
Fisketillsynen har under året gjort drygt 100 kontroller. Vid kontroller visade det sig att en bit över 10% fiskade olovligt.
 
Ålprojektet. Under året har 300,7 kg blankål flyttats till Helge å vid 7 tillfällen. 7 000 ålyngel har satts ut i sjön.
 
Övriga evenemang:
Vårspinnet blev inställt pga pandemin.
 
Höstspinnet 2021-09-19 samlade 12 deltagare.
 
Fiskevårdsföreningen är också delaktig i Finjasjöns arbetsgrupp. Under 2021 har 2 möten hållits.
 
I Finjasjöprojektet har det hållits 3 digitala möten. I styrgruppen ingår representant från fiskevårdsföreningen.
 
Medlemsantalet var vid årets slut ca 800 st medlemmar. Något färre medlemmar än under fjolåret.  Styrelsen har haft 5 st protokollförda sammanträden till vilka även suppleanter varit kallade.
Årsmötet besöktes av 16 medlemmar och höstmötet av 8 medlemmar. Styrelsen redovisade 703 976,29 kr i behållning till år 2022. Försäljningen av sportfiskekort inbringade 87 668 kr. Arrendet har kostat 15 903 kr. Medlemsintäkter har inbringat 126 350 kr. Fisketävlingarna inbringade 592 kr. Medlemskap i Svenska Fiskevattenägarföreningen kostade 3 317 kr.
 
Vi i styrelsen tackar för det förtroende vi fått och hoppas att det skall komma den nya styrelsen till del.

Styrelsen genom Mats Bengtsson

 

Bli medlem du också!

Läs mer

Aktuellt

Årsmöte
Torsdag 2023-02-23 klockan 18.00


Väl mött Styrelsen

Vår spinnet 2023

 Torsdagen 2023-05-18
Anmälan och start vid Tormestorps båtklubb.
07.15 fiskestart 08.00 
Väl mött Styrelsen

Viktigt att tänka på inför utskick av medlemshandlingar för 2023

§ 2 Medlemskap
1. Rätt till medlemskap utan att betala inträdesavgift har den som äger fastighet med andel i Finjasjöns fiskevårdsområde.
2. Ansökan om medlemskap skall ske till föreningens sekreterare på sätt styrelsen bestämmer.
3. Medlem skall senast den förste februari anmäla adressförändring till föreningens styrelse.
§ 3 Årsavgift
Årsavgiften fastställes av höstmötet och skall vara inbetald före utgången av mars. Försummelse medför omedelbart förlust av medlemskap. Medlems barn samt barnbarn under 16 år äger rätt att utan kostnad delta i medlems fiske. Ensamt får de endast bedriva sportfiske.